κοινωνία πολιτών

Ανάδειξη των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν
στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο!

Καταθέστε τις υποψηφιότητές σας και διεκδικήστε τη θέση σας στο μεγαλύτερο θεσμό διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας.

Γιατί να συμμετάσχει ο Δήμος και η Περιφέρεια στο θεσμό;

Ο Θεσμός BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE & AWARDS

• Έχει ως στόχο την προώθηση ενός συστηματοποιημένου δημόσιου διαλόγου με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
• Συμβάλλει εδώ και 10 χρόνια στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης με φορείς της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, οι οποίοι επηρεάζουν τις εξελίξεις στη χώρα τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.
• Λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εκπαίδευσης, αφύπνισης και ενημέρωσης όλων των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο μέσω των βραβεύσεων των Πρωτοβουλιών και των Προγραμμάτων που αναπτύσσονται από τις Επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών.
• Συνδέει όλες τις πρωτοβουλίες με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αποτελούν τον «οδικό χάρτη» για μια ισορροπημένη και δίκαιη ανάπτυξη.
• Εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, με την συνεργασία του German Council for Sustainable Development RNE, του World Business Council for Sustainable Development WBCSD και άλλων ελληνικών θεσμικών φορέων και υπουργείων.

Ο θεσμός Bravo στοχεύει:

• Στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Οργανισμούς της χώρας, συνδέονται με ευρύτερους εθνικούς στόχους και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.
• Στην προώθηση των πρότυπων και πρωτότυπων πρακτικών για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές.
• Στην ανάπτυξη δράσεων που βελτιώνουν την Ποιότητα Ζωής και υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελώντας προϊόν συνεργασίας του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
• Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
• Στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διαδικασίας διαλόγου με όλους τους συμμετέχοντες φορείς.
• Στην αποτύπωση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες: info@qualitynet.gr | 210- 6898594

Bravo 2018

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι